แอร์น้ำหยด

สาเหตุปัญหาแอร์น้ำหยดและวิธีแก้ไข
ปัญหาแอร์น้ำหยด
สาเหตุปัญหาแอร์น้ำหยด บริเวณคอยล์เย็น (ตัวแอร์ด้านใน) มีหลายสาเหตุดังนี้
- กรณีมีน้ำล้นออกมาด้านข้างหรือด้านหน้าแอร์ โดยมีอัตราการไหลของน้ำค่อนข้างแรง สาเหตุเกิดจากถาดน้ำทิ้งหรือท่อน้ำทิ้งอุดตัน
  แก้ไขโดยการทำการฉีดล้างแอร์โดยปั๊มน้ำแรงดันสูง

- กรณีมีน้ำหยดบริเวณท่อน้ำยาแอร์ สาเหตุเกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำบริเวณท่อแอร์ แก้ไขโดยการเพิ่มความหนาของ
  ฉนวนหุ้มท่อให้หนาและมิดชิดขั้น

- กรณีมีหยดน้ำเกาะที่บริเวณตัวแอร์ สาเหตุเกิดจากการติดตั้งในบริเวณที่มีลมหรือไอร้อนผ่านตลอดเวลาจึงก็ทำให้เกิดการ
  ควบแน่นของไอน้ำในอากาศ
จนเปลี่ยนสถานะมาเป็นหยดน้ำ วิธีแก้ไขคือ ไม่น้ำอุปกรณ์ที่ให้ค่าความร้อนวางอยู่ใกล้ๆตัวแอร์
- กรณีมีน้ำหยดริมๆด้านซ้ายหรือขวาของตัวแอร์ สาเหตุอาจเกิดมาจากการใส่ถาดน้ำทิ้งไม่แน่น หรือไม่เข้าที่