แอร์ไม่เย็น คอยล์ร้อนไม่ทำงาน

สาเหตุ วิธีแก้
1. โหมดการทำงานผิดพลาด เป็น FAN หรือ DRY
2. ตั้งอุณหภูมิไว้สูง สภาพอากาศโดยรวมเย็นกว่าปกติ
    เช่นมีฝนตกหนักหรือหน้าหนาว

3. อยู่ในระยะ หน่วงเวลา ประมาณ 5-10 นาที
4. น้ำยาแอร์ไม่อยู่ในระดับปกติ (น้ำยาแอร์ขาด)
5. ชุดคอนโทรลเสียหาย
6. ชุดคุมอุณหภูมิเสีย
7. คอมเพรสเซอร์เสีย
1. SET รีโมท ให้อยู่ในโหมด COOL
2. ปรับอุณหภูมิให้ต่ำกว่าเดิม 1-2 องศา
3. รอระยะหน่วงเวลาทำงานประมาณไม่เกิน
    5-10 นาที

4. เรียกช่างแอร
5. เรียกช่างแอร์
6. เรียกช่างแอร์
7. เรียกช่างแอร์